Legal

Algemene voorwaarden | Qhundred B.V.


Dit zijn de algemene voorwaarden van Qhundred B.V. (
Opdrachtnemer). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u (Opdrachtgever). Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden.

Qhundred B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 – Over Qhundred B.V.

 1. Qhundred B.V. (Opdrachtnemer) helpt en ondersteunt ondernemers en professionals (dienstverleners/zzp’ers) in het uitbesteden/begeleiden van hun diensten.
 2. Opdrachtnemer besteed diensten zoals Websites, Graphic Design, (Animatie) Video’s, Fotografie en meer uit aan derden, vanaf nu genoemd Professional(s). Bij de uitvoering van deze diensten kunnen Opdrachtnemer en Opdrachtgever nadere afspraken maken en procedures schriftelijk vastleggen.
 3. Opdrachtnemer selecteert en toetst de juiste Professional (op basis van ervaring, kennis, kunde en creativiteit) voor de opdracht van Opdrachtgever.
 4. Qhundred B.V. is gevestigd op de Boerhaavelaan 40, 2713 HX te Zoetermeer. In het handelsregister kunt u ons vinden onder nummer: 65572408.
 5. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@qhundred.com of per post op bovenstaand adres. 

Artikel 2 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
 2. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 4 – Prijs

 1. Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 5 – Facturatie en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtnemer mag wekelijks factureren.
 2. Opdrachtnemer mag gebruik maken van het recht om bij grote opdrachten een aanbetaling te vragen van Opdrachtgever. De hoogte van de aanbetaling, dient voorafgaand de opdracht door beide partijen zijn overeengekomen.
 3. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 5.  Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  1. 15% over de eerste €2500;
  2. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
  3. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
  4. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
  5. 0,5% over het overige deel.

Artikel 6 – Uitvoering opdracht

 1. De Professional, die via Opdrachtnemer t.b.v. Opdrachtgever is ingezet, zal zijn werkzaamheden binnen het kader van de opdracht en in samenwerking met Opdrachtnemer daarbij betrokken personen naar eigen inzicht uitvoeren en daarover verantwoording afleggen aan Opdrachtnemer.
  2. De Professional heeft de mogelijkheid om de opdracht in verschillende fasen uit te mogen voeren. De Opdrachtnemer mag de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren aan Opdrachtgever.
  3. Als de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, kan de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase worden opgeschort, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd aan Opdrachtnemer.
  4. Opdrachtnemer zal zijn uiterste best doen om de Professional zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen in het uitvoeren van de opdracht van Opdrachtgever.
  5. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor om de opdracht uit te voeren. Bij een akkoord op een offerte/aanbieding dient de opdracht en/of voorbereidingen hiervan binnen 8 weken na het akkoord te worden uitgevoerd. Tenzij anders overeengekomen.
  6. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
  7. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de creaties mogen worden opgenomen in de portfolio van Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen, en op de creatie(s) de handelsnaam Qhundred B.V. (of een andere dergelijke strekking) kan worden geplaatst. Mits dat dat niet ten koste gaat van het gebruikersgemak of van de boodschap van Opdrachtgever.
  8. Wij mogen werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, als wij vinden dat dit nodig is voor de goede uitvoering van de opdracht. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 7 – Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 8 – Opschorting, ontbinding

 1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 9 – Tussentijdse opzegging

 1. Als Opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever kan de overeenkomst (opdracht) tussentijds niet opzeggen nadat een akkoord op een offerte en/of aanbieding van Opdrachtnemer is overeengekomen. De totale hoofdsom van de offerte en/of aanbieding is Opdrachtgever verschuldigd aan Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  2. Opdrachtgever levert niet de nodige content (tekst, afbeeldingen) of informatie aan of geeft langer dan vier weken geen gehoor meer;
  3. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  4. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  5. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  6. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 10 – Overmacht

 1. Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat Opdrachtnemer levert, blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Opdrachtnemer veilig te stellen.
 3. Als Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Opdrachtnemer deze terug kan nemen.

Artikel 12 – Onderzoek

 1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 13 – Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
 2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €2000,- (tweeduizend euro).
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade, schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen en/of verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen in geval van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens derden voor handelingen van c.q. namens Opdrachtnemer verricht binnen de formele kring van hun bevoegdheden, tenzij deze aansprakelijkheid is ontstaan door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer en/of de via haar ingezette Professional.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor of gebonden aan eventuele verbintenissen die door de Professional onbevoegd zijn aangegaan of voor hem op ander wijze zijn ontstaan jegens de Opdrachtgever of jegens welke derde dan ook.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 15 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar.

Artikel 16 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 17 – Zorgvuldigheid en geheimhouding

 1. Opdrachtnemer zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de opdracht, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.
 2. Opdrachtnemer verplicht zich tot het aan de via haar ingezette Professional een geheimhoudingsverplichting op te leggen, om zowel gedurende de looptijd van de freelance overeenkomst als na beëindiging daarvan omtrent alle specifieke kennis en wetenschap die hij gedurende de looptijd van de freelance overeenkomst heeft verworven ten aanzien van de interne organisatie, knowhow, ontwikkelingen en cliënten van Opdrachtgever en daarmee samenwerkende personen, ondernemingen en/of instellingen geheimhouding te betrachten.
 3. Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 4. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 18 – Gedragscode

Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer de (aangeboden) Professional in dienstverband of anderszins, direct of indirect, in te zetten voor diensten die Opdrachtnemer aanbiedt zowel tijdens als gedurende twee jaar na de aanbieding c.q. na afloop van de dienstverleningsovereenkomst. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt Opdrachtgever ten laste van Opdrachtnemer zonder gerechtelijke tussenkomst en onmiddellijk opeisbaar een vergoeding van € 25.000 (zegge: vijfentwintig duizend euro), onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de volledige schade op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 19 – Professional aannemen

De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de Professional in dienst te nemen, mits de Opdrachtgever een nader te bepalen aanbrengfee afdraagt aan Opdrachtnemer. De fee zal worden gebaseerd op de marktwaarde die de desbetreffende Professional heeft voor één jaar voor de Opdrachtnemer, met als minimale vergoeding van €1500,- (vijftienhonderd euro).

Artikel 20 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 21 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 23 – Bevoegde rechter

Rechtbank Den Haag.

Voor het laatste geüpdatet: 01-01-2020

Privacyverklaring (AVG) | Qhundred B.V.

Wij zijn Qhundred B.V.. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.qhundred.com (de “Website”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Relevante Wetgeving”)

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website , gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy.

Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

 • Je naam
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je IP-adres

We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt, zoals:

 • De naam van de browser die je gebruikt
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt
 • De service provider waarmee jij internettoegang hebt
 • het soort device waarmee je verbinding maakt met de website

Social media

Als je social media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die je ter beschikking hebt gesteld. Wil je dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op je social media-account.

Als je op een webpagina terechtkomt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt je browser bepaalde informatie naar de aanbieder van jouw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

Marktonderzoek

Het kan voorkomen dat we je vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Wij zullen jouw gegevens dan gebruiken voor het marktonderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem voor Qhundred B.V.. Je kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Je antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar gemaakt. Daarnaast worden de antwoorden niet aan je e-mailadres gekoppeld.

Prijsvragen

Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij de volgende gegevens van jou: e-mailadres, naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.

Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
 • Back-ups van de gegevens

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan Hostnet. Zij zullen zorg dragen voor het beheren onze servers en correct verwerken van jouw gegevens. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving.

Doorgifte

Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kun je ons cookiestatement nalezen: www.qhundred.com/legal.

Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact

Qhundred B.V.
Boerhaavelaan 40
2713 HX Zoetermeer
KvK-nummer: 65572408
+31 (0)79 203 30 99
info@qhundred.com

Disclaimer | Qhundred B.V.

Qhundred B.V. met KvK-nummer 65572408, wil je hartelijk welkom heten op www.qhundred.com. Door onze website te gebruiken stem je met deze disclaimer in. Qhundred kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, maar je gebruikt onze website voor eigen risico. Qhundred zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Daarnaast zijn alle prijzen, die op onze website worden getoond, exclusief BTW.

Qhundred is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die je op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen Qhundred en jou tot stand komen. Ook voor op onze website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Qhundred geen aansprakelijkheid.

Je mag onze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten. Qhundred behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@qhundred.com aan ons vragen.